สัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมใจปลูกหญ้าเนเปียร์ รองรับสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่

           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 คณาจารย์และบุคคลากรวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมมือร่วมใจปลูกพันธุ์หญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นประโยชน์ ด้านสื่อการเรียนการสอนโภชนาการ จัดเตรียมพืชอาหารให้แก่สัตว์โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงสนับสนุนงานบริการวิชาการด้านกลุ่มสัตว์ปศุสัตว์ และกลุ่มช้างและสัตว์ป่า