กรรมการผู้บริหาร สัตวแพทย์ มวล. ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง

           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ สุขธนะ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดกรรมการบริหารประจำวิทยาลัยสัตวแพทย์ฯ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น "อาจารย์ดีเด่น" ของคณะเวชชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี ๒๕๖๓