สัตวแพทย์ มวล.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการผ่าตัดแก้ไขโรคในข้อเข่าสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูก

       เนื่องด้วยปัญหาโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อโดยเฉพาะปัญหาข้อเข่า (Stifle Joint) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยงพื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งโรคข้อเข่าที่พบได้บ่อยนั้นได้แก่ โรคกระดูกสะบ้าเคลื่อน (Patellar Luxation) และเอ็นไขว้หน้าเข่าขาด (Cranial Cruciate Ligament Rupture) โดยการแก้ไขปัญหาและการรักษาโรคเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าสัตวแพทย์ในภาคใต้ที่สามารถทำการผ่าตัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้นั้นมีจำนวนน้อยมาก และที่ผ่านมาเมื่อพบเคสที่มีปัญหาดังกล่าว การรักษาจะต้องมีการส่งเคสต่อให้กับสัตวแพทย์ผู้มีเชี่ยวชาญ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและความลำบากต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างมาก        

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเป็นสถาบันทางวิชาการ เล็งเห็นปัญหา นำมาซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผ่าตัดแก้ไขโรคในข้อเข่าสุนัขทางสัตวแพทย์” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสัตวแพทย์ที่มีพื้นฐานในการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกอยู่แล้วระดับหนึ่ง ให้สามารถผ่าตัดแก้ไขโรคทางข้อเข่าในสัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสัตว์ป่วย        

#VetWU #สัตวแพทย์ #โรงพยาบาลสัตว์เล็ก #นานาชาติ #inter #ครอบครัวVET #Dek64 #Tcas64 #ปตรี #ศึกษาต่อ #สมัครเรียนมอวลัยลักษณ์ #สัตวแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ #วลัยลักษณ์
Facebook Comments