รู้จริง ลงมือจริงกับวิชาปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์

       บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา vet61-212 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติงานด้าน Lab ทางจุลชีวิทยา ตั้งแต่กระบวนการเตรียมอาหารและสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ การแยกเชื้อ การพิสูจน์เอกลักษณ์เชื้อ ความไวต่อยาปฏิชีวนะ ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคทางอณูวิทยา นักศึกษาสนุก ลงมือปฏิบัติจริง ทุกกระบวนการ        

#VetWU #สัตวแพทย์ #โรงพยาบาลสัตว์เล็ก #นานาชาติ #inter #ครอบครัวVET #Dek64 #Tcas64 #ปตรี #ศึกษาต่อ #สมัครเรียนมอวลัยลักษณ์ #สัตวแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ #วลัยลักษณ์
Facebook Comments