อาจารย์ประจำหลักสูตร

ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถียร

คณบดี

ความเชี่ยวชาญ : การดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนม, งานอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสูติศาสตร์โคนม
0-7547-6007 , 0-7547-6005  Unixcape: 74759
 suvichai.ro@wu.ac.th

น.สพ. อิทธิเดช วิเชียรรัตน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

ความเชี่ยวชาญ : การรักษาสัตว์ เล็ก และสัตว์ใหญ่ การใช้อาเตอร์เนท การบริหารงานโรงพยาบาลสัตว์
0-7567-3931 , 0-7567-3904 Unixcape: 74769
ittidet.wi@wu.ac.th

รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา

รักษาการแทนรองคณบดี

ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยโรคสัตว์สู่คน และโรคจากอาหารเป็นพิษ
0-7547-6005 Unixcape: 74768
sumalee.bo@wu.ac.th

รศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน

หัวหน้าสถานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ :  การขยายพันธุ์และระบบสืบพันธุ์สัตว์ นวัตกรรมสำหรับสัตว์, โรคในสัตว์และสุขภาพหนึ่งเดียว, เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์ พฤติกรรมสัตว์ 
0-7547-6018 , 0-7547-6005 Unixcape: 74776
tuempong@gmail.com

รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ

รศ.น.สพ.ดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ

อาจารย์


0-7567-6033,0-7567-6005 Unixcape: 74782
worawidh.wa@wu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : จุลกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์
0-7567-6033,0-7567-6005 Unixcape: 74782
teerasak.pa@wu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : Epidemiological application in Zoonotic Diseases Control ,Food Hygiene and Meat inspection
  0-7547-6009,0-7547-6005 Unixcape: 74792
thanis.d@gmail.com

ผศ.สพ.ญ.จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยาทางระบบสืบพันธุ์สัตว์, เทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์สัตว์
0-7567-6036 , 0-7567-6005 Unixcape: 74784
jureerat.su@wu.ac.th

ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริวรรณ พราพงษ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ :Veterinary Medicine , Genetic Engineering and Bioinformatics for animal leptospiral vaccine developments , Biotechnology Genetic Engineering in Agriculture and Veterinary Medicine
075-476028 , 0-7567-6005 Unixcape: 74793
siriwan.pp@wu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : สรีรวิทยา อายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง
   0-7547-6020 , 0-7547-6005 Unixcape: 74778
chaiwat.bo@wu.ac.th

ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : หลักการวางแผนการทดลอง, การวิจัยทางสัตวศาสตร์เชิงประยุกต์, การประเมินพันธุกรรมสัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
  0-7547-6021 , 0-7547-6005 Unixcape: 74791
kitpipit_w@gmail.com

ผศ.สพ.ญ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : ความเชี่ยวชาญ : นิเวศวิทยาสัตว์ป่า ชีววิทยาการอนุรักษ์ แบบจำลองทางนิเวศวิทยา การรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
0-7547-76026 , 0-7547-6005 Unixcape: 75500
naparat.st@wu.ac.th

น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า, การจัดการสัตว์ป่าในแลละนอกถิ่นอาศัย, พันธุกรรม, ระบบสืบพันธุ์สัตว์ใหญ่
  0-7547-6029 , 0-7547-6005 Unixcape: 74787
marnoch.yi@wu.ac.th

ผศ.น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ

ผศ.น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : ด้านโรคติดเชื้อในสัตว์ปีก, การศึกษาระดับอณูชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรีย, การดื้อยาต้านจุลชีพ
  0-7547-6017 , 0-7547-6005 Unixcape: 74754
thotsapol.th@wu.ac.th

น.สพ.ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : พยาธิชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล, พยาธิชีววิทยา และ พยาธิสรีรวิทยา, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ
0-7547-6027 , 0-7547-6005 Unixcape:74786
dvmku53@hotmail.com

สพ.ญ.ดร.ชลัชวรรณ แสนเสมอ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : ด้านระบาดวิทยา, statistical model เป็น อายุรศาสตร์สัตวเคี้ยวเอื้องและระบาดวิทยา
  0-7547-6022 , 0-7547-6005 Unixcape: 74780
chalutwan.sa@wu.ac.th

สพ.ญ.ดร.พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ เชื้อดื้อยาที่ก่อโรคทั้งสัตว์และในคน, งานวิจัยเกี่ยวกับโปรตีนและการประเมินความเสี่ยงในการเจอเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลสัตว์
  0-7547-6023 , 0-7547-6005 Unixcape: 74785
punpichaya.fu@wu.ac.th

ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยา, ปรสิตวิทยา, โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน, สัตว์ขาปล้องที่มีความสำคัญทางการแพทย์และสัตวแพทย์, มอร์โฟเมทริกส์เชิงเรขาคณิต, การวิเคราะห์ทางอณูชีวโมเลกุล
  0-7547-6025 , 0-7547-6005 Unixcape: 74777
narin.so@wu.ac.th

ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เชื้อแบคทีเรียก่อโรค ปรสิต การสื่อสารของแบคทีเรีย ปัจจัยก่อโรคของแบคทีเรีย สารสกัดจากพืช การวิเคราะห์ทางโปรติโอมิกและเมทาโบโลมิก
0-7547-6031 , 0-7547-6005 Unixcape: 74865
watcharapong.mi@wu.ac.th

ดร.พรชัย พรพนม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : โลหิตวิทยาทางสัตวแพทย์, ปรสิตในเลือดสัตว์ปีก
0-7547-6015 , 0-7547-6005 Unixcape: 74866
pornchai.po@wu.ac.th

 

ดร. จุฑาทิพย์ จีนแก้วเปี่ยม

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : –
   0-7567-3904 , 0-7547-6005 Unixcape: 74752  
juthatip.je@wu.ac.th

น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์สวนสัตว์, อายุรศาสตร์สัตว์ป่่า, สุขภาพสิ่งแวดล้อม, หลักอายุรศาสตร์หนึ่งเดียว
   0-7567-3938 , 0-7547-6005 Unixcape: 74752  
rattapan.pa@wu.ac.th

สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : ด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด อายุรศาสตร์สัตว์เล็ก สรีรวิทยาการสัตว์
  0-7547-6024 , 0-7547-6005 Unixcape:74779
worakan.bo@wu.ac.th

สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์สุกร, ระบาดวิทยาทางโมเลกุล, ความปลอดภัยทางอาหารและการควบคุมคุณภาพ
0-7547-6030 , 0-7547-6005 Unixcape: 74867
ratchadaporn.bo@wu.ac.th

อ.เชฐตุพล พูลจันทร์

อ.เชฐตุพล พูลจันทร์

อาจารย์

0-7567-6005 Unixcape: 74794
chettupon.po@wu.ac.th

สพ.ญ.ภาวินี กุลนานันท์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์สัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
0-7567-6035 , 0-7567-6005 Unixcape: 74794
pawinee.ku@wu.ac.th

สพ.ญ.จิรนันท์ สุดประเสริฐ

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์สัตว์น้ำและการผลิตสัตว์น้ำ
0-7547-6030 , 0-7547-6005 Unixcape: 74868
chiranan.su@wu.ac.th

สพ.ญ.นภสร แพ่งประสิทธิ์

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การผลิตและการจัดการสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง, การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารออกฤทธิธรรมชาติระดับห้องปฏิบัติการและในสัตว์
0-7547-6019 ,0-7547-6005  Unixcape: 74869
noppason.pa@wu.ac.th

น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : Zoonosis, Veterinary Epidemiology, Participatory Epidemiology, Biostatistics, Biotechnology
 0-7547-6005 Unixcape: 74790
phirabhat.s@gmail.com

น.สพ.ธนกมล มหาวัน
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาภูมิคุ้มกัน, ชีวสารสนเทศศาสตร์, ชีวิทยาระบบ
 0-7547-6005 Unixcape: 74772
tanakamol.ma@wu.ac.th

น.สพ.วราทิตย์ เสมรัตน์
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : Molecular cell biology, Inflammatory biomarker, Aging science
   0-7547-6005 Unixcape: 74773
warathit.se@wu.ac.th

น.สพ.คริสโตเฟอร์ เจมส์ สต๊อต (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : Wildlife ecology and conservation
0-7567-6005 Unixcape: 74774
christopher.st@wu.ac.th

น.สพ.ธนกร เพชรกาฬ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ม้า, อาการขากะเผลกในม้า, การฝังเข็ม
  0-7547-6005 Unixcape: 74795
tanakorn.ph@wu.ac.th