ทำเนียบผู้บริหาร

  ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถียร

คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

0-7547-6007 Unixcape: 74768
suvichai.ro@wu.ac.th

  รศ.สพ.ญ.ดร. สุมาลี บุญมา

รักษาแทนการรองคณบดี
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

0-7547-6005 Unixcape: 74768
sumalee.bo@wu.ac.th

  น.สพ. อิทธิเดช วิเชียรรัตน์

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์

0-7567-3931 Unixcape: 74769
ittidet.wi@wu.ac.th

 รศ.ดร. เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน

หัวหน้าสถานวิจัย

0-7547-6018 Unixcape: 74776
tuempong@gmail.com

  น.สพ.ดร. เดชธชัย เกตุพันธุ์

หัวหน้าศูนย์วินิจฉัยโรคสัตว์

0-7547-6027  Unixcape:74786
dvmku53@hotmail.com

 ผศ.น.สพ.ดร. ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

  0-7547-6020 Unixcape: 74778
chaiwat.bo@wu.ac.th

น.สพ.ดร. มาโนชญ์ ยินดี

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า

  0-7547-6029 Unixcape: 74787
marnoch.yi@wu.ac.th
  คณบดีประจำปี 2560- ก.พ.2562

 ผศ. น.สพ. ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน

รักษาการแทนคณบดี
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี