Akkhraratchakumari Veterinary College


วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

To be National Standard in 2020
& To be International Standard in 2024

พันธกิจของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
พันธกิจประกอบด้วย 4 ด้านคือ
1. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UKPSF
2.การวิจัยเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยในการจัดอันดับโลก
3. การให้บริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง การให้บริการด้านสุขภาพและผลผลิตปศุสัตว์
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ คือ การทำงานร่วมกันเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน (Family) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน
ปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยุมารี
เรียนสนุก คิดเป็น เน้นลงมือทำ
อัตตลักษณ์ของนักศึกษาสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
"เก่งหัตถการ บูรณาการความรู้"
การเรียนการสอนสัตวแพทย์