Akkhraratchakumari Veterinary College

ศาสตราจารย์ คลินิก น.สพ. ดร.
สุวิชัย โรจนเสถียร

คณบดี
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

สาส์นจากคณบดี


           " ผม ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร ซึ่งตอนนี้ดำรงคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผมขอกล่าวให้ท่านทั้งหลายทราบถึงหลักการและความเป็นมาของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ฯ แห่งนี้ว่ามีหลักการและวิธีการในการดำเนินการอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตที่ดีมีศักยภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมและพัฒนาตนเองต่อไป

            ผมอยากเรียนว่าจุดอ่อนของบัณฑิตสัตวแพทย์ที่จบมาใหม่ในปัจจุบัน คือมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อยเกินไป อาจารย์มักจะใช้วิธีการป้อนความรู้ให้กับผู้เรียน เพราะคิดว่าจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้มากๆ และใช้กระบวนการสอบในปัจจุบันมาชี้วัดความจำว่าผู้เรียนเก่งหรือไม่ จึงทำให้กระบวนการเรียนรู้และหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผู้เรียนลดลงโดยปริยาย จึงทำให้คุณภาพบัณฑิตไม่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งผู้ที่มีกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาดจะเป็นผู้อยู่รอดอย่างประสบผลสำเร็จ อีกทั้งทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศยังเป็นจุดอ่อนที่กีดกั้นความสามารถ ทำให้โอกาสที่จะทำงานในต่างประเทศหรือทำงานกับชาวต่างชาติลดลง

           ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภามหาวิทยาลัยฯ จึงอนุมัติให้มีการจัดตั้งและขอพระราชทานชื่อของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทำการจัดการเรียนการสอนในระบบนานาชาติตลอดหลักสูตร และได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA), ประเทศอังกฤษ มาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอนมากขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสัตวแพทยสภาของประเทศไทย

           ด้วยหลักการและวิธีการดังกล่าวข้างต้น ผมจึงมั่นใจว่าสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตทุกๆ ท่าน จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเป็นผู้ที่มี่ทั้งความรู้และความสามารถประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตอย่างราบรื่นในอนาคต "                                                                                        ศาสตราจารย์ คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร

ทำงานควบคู่กับการให้ความรู้

การดำเนินงานในฟาร์มควบคู่กับการให้ความรู้ที่ปฏิบัติได้ผลจริง ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตของโคในฟาร์ม ได้ถึง 2-6 กก. ต่อตัวต่อวัน ในหลายฟาร์ม

- รับ พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ แก่วงการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนม
- ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสัตวแพทยสภา พ.ศ. 2555-2558
- สัตวแพทย์ตัวอย่าง สมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2557
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก
ใกล้ชิดกับนักศึกษา

- เน้นให้มีการเรียนรู้ที่สอดคล้องระหว่างทฤษฎีและการปฏิบัติ แล้วจึงเรียนรู้ในสถานการณ์จริง
- ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของสมาคมสถาบันขั้นอุดม ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สออ.) พ.ศ. 2552

-รางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2551
- รางวัล อาจารย์ดีเด่น “ช้างทองคำ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.เชียงใหม่ พ.ศ. 2551
- อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ​เป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ชมรม รวมทั้งออกปฏิบัติงานค่าย
- อาจารย์ที่นักศึกษามีความสุขที่อยู่ใกล้
ด้านงานวิจัย

- งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเพื่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา เผยแพร่ภายในประเทศ มากกว่า ๒๘ เรื่อง เผยแพร่ต่างประเทศ ๑๖ เรื่อง
- ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และยา ที่ใช้ในโคนม ๔ ตำรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนม
- ด้านบริการวิชาการ อาทิ เช่น งานตรวจน้ำเชื้อพ่อโค งานด้านอายุรศาสตร์ งานด้านศัลยศาสตร์ในฟาร์มโคนม ผ่าตัดแก้ปัญหากระเพาะแท้เคลื่อน