Akkhraratchakumari Veterinary College
SDGLogo

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

WALAILAK UNIVERSITY

กิจกรรมวิทยาลัยฯ

SDG-4: Quality education (ประกันความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีพ)

โครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อทำหมันสุนัข ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

โครงการสัตวแพทย์อาสาเพื่อทำหมันสุนัข ณ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จ.ปัตตานี

บรรยากาศการแข่งขัน WU ENGLISH ACADEMIC PRESENTATION CONTEST: ONE HEALTH FOR ONE HEALTHY COMMUNITY

บรรยากาศการแข่งขัน WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community

เรียนรู้เรื่องระบบสืบพันธุ์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์

เรียนรู้เรื่องระบบสืบพันธุ์ กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง จุรีย์รัตน์ สำเร็จประสงค์

ศึกษาสัตว์น้ำ กับ อ.สพ.ญ.จิรนันท์ (อ.หมอเฟรม)

Teaching on Anatomy of marine animals

เรียนเข้าเฝือกสุนัขและการวางยาสลบ Small animal medicine 1

เด็กสัตวแพทย์เรียนเข้าเฝือกสุนัขและการวางยาสลบ Small animal medicine 1

ศึกษาข้อเรื่อง Opthalamo​logy รายวิชา Small animal medicine

Teaching on Opthalamology

เรียน Surgery Lab กับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 3

Practical skill on surgery

สัมมนา "Get Blood Give life" แก่คณะสัตวแพทย์

Get Blood Give life

รู้จริง ลงมือจริงกับ Lab Exercise Physiology

อบรมให้ความรู้ด้านการผ่าตัดแก้ไขโรคในข้อเข่าสุนัขโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระดูก

จัดส่งอุปกรณ์ผ่าซากให้แก่นักศึกษาในสถานการณ์โควิด

สัตวแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดส่งอุปกรณ์ผ่าซากให้นักศึกษาถึงบ้าน สำหรับการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด

วิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์

วิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนด้านสัตวแพทย์