Akkhraratchakumari Veterinary College

สมัครงานกับ

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

Akkhraratchakumari Veterinary College

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การเรียนการสอนสัตวแพทย์

ตำแหน่ง อาจารย์ระดับคลินิก 7 อัตรา

สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • อาจารย์ระดับคลินิก
  สาขาวิชาวิสัญญีทางสัตวแพทย์/รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์/ศัลยศาสตร์/จักษุวิทยาทางการสัตวแพทย์/เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์/อายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก/การผลิตและอายุรศาสตร์โรคสัตว์น้ำ/อายุรศาสตร์โรคสัตว์ใหญ่ (ม้า, สุกร, สัตว์เคี้ยวเอื้อง, สัตว์ปีก, สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ )

รับสมัครนักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

ปฏิบัติการวิชาชีพ สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ในการดำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
 • ปฏิบัติงานสนับสนุนการติดต่อต่างประเทศ
 • สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
 • ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 2 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางสัตวแพทย์ ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป (General Practice) เน้นโรคสัตว์เล็ก อาทิ สุนัข แมว
 • ส่งเสริม ดูแลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ภายใต้การกำกับนโยบายโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์และคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 • ให้ความร่วมมือกับคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านวิชาการสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของโรงพยาบาลสัตว์และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 • ปฎิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 2 อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยควบคุมบังคับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางการสัตวแพทย์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 • ตรวจสอบบำรุงรักษาและเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการอย่างถูกต้องปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน
 • ปฏิบัติงานให้บริการทางการรักษาพยาบาลขั้นมูลฐานแก่สัตว์ป่วยตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค
 • ขนย้ายสัตว์ป่วย
 • รักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และคอกสัตว์
 • ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Total Page Visits: 471