Akkhraratchakumari Veterinary College

Akkhraratchakumari Veterinary College

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์  3 อัตรา

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งสัตวแพทย์ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลสัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

          ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ได้รับวุฒิสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา
 2. หากได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพจากสัตวแพทยสภา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

 1. มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.ภาระงาน

 1. ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางสัตวแพทย์ ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป (General Practice) เน้นโรคสัตว์เล็ก อาทิ สุนัข แมว
 2. ส่งเสริม ดูแลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ภายใต้การกำกับนโยบายโดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์และคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 3. ให้ความร่วมมือกับคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านวิชาการสัตวแพทย์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของโรงพยาบาลสัตว์และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
 4. ปฎิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน    วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรการเรียน 6 ปี) อัตราเงินเดือน 23,000 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา (ตามปีงบประมาณ)

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

            – สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            – สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี   จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
 7. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 8. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

       ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย  มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

 1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัคร ในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00–15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ  ได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช    หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น. (เว้น  วันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้ 
           ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
        ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 เมษายน 2565
 • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12.เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
 4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

13. ติดต่อสอบถาม

         ติดต่อสอบถาม คุณนางสาวพิมพ์พร เซ่งลอยเลื่อน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โทรศัพท์ 075-476005 หรือ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โทรศัพท์ 0-7567-3704

Total Page Visits: 495
แสดงความคิดเห็น