Akkhraratchakumari Veterinary College

Akkhraratchakumari Veterinary College

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยสัตวแพทย์  3 อัตรา

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์  สังกัด โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. สำเร็จการศึกษาวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 2. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร หรือเคยทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิกของรัฐหรือเอกชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

 1. มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
 2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
 3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.ภาระงาน

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยควบคุมบังคับสัตว์เลี้ยงเพื่อให้นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทางการสัตวแพทย์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
 2. ตรวจสอบบำรุงรักษาและเตรียมความพร้อมใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้สะอาดปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการอย่างถูกต้องปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน
 3. ปฏิบัติงานให้บริการทางการรักษาพยาบาลขั้นมูลฐานแก่สัตว์ป่วยตามแผนการพยาบาลที่กำหนดไว้ในด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค
 4. ขนย้ายสัตว์ป่วย
 5. รักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ และคอกสัตว์
 6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

5. อัตราเงินเดือน     

       วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเดือนละ 10,180 บาท
       วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเดือนละ 10,820 บาท

6.ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา (ตามปีงบประมาณ)

7.สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 

 • สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามแบบของมหาวิทยาลัยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ http://hro.wu.ac.th/forms
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี   จำนวน 2 รูป
 3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

       ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่าด้วย มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

 1. ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 2. ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
 • ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีการอื่นใด ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 29 เมษายน 2565

 • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

 1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
 4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

13. ติดต่อสอบถาม

         ติดต่อสอบถาม คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ ฝ่ายรับสมัครงาน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โทรศัพท์ 075-476005 หรือ 075-476001 หรือ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โทรศัพท์ 0-7567-3704

                 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : https://www.wu.ac.th/th/news/21179

Total Page Visits: 419