Akkhraratchakumari Veterinary College

Akkhraratchakumari Veterinary College

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ 5 อัตรา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์/อาจารย์อัตราจ้าง สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

อาจารย์ระดับคลินิก
สาขาวิชาวิสัญญีทางสัตวแพทย์/รังสีวิทยาทางสัตวแพทย์/ศัลยศาสตร์/จักษุวิทยาทางการสัตวแพทย์/เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์/อายุรศาสตร์โรคสัตว์เล็ก/การผลิตและอายุรศาสตร์โรคสัตว์น้ำ/อายุรศาสตร์โรคสัตว์ใหญ่ (ม้า, สุกร, สัตว์เคี้ยวเอื้อง, สัตว์ปีก, สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ )

1.  คุณสมบัติทั่วไป

 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๓๕
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์) ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ และ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และหรือ ปริญญาเอก สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ และ/หรือ ปริญญาเอกไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐
 3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL (Paper-Based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ดังนี้ TOEFL (computer-based) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 725 คะแนน หรือ CU-TEP ≈90 คะแนน หรือ CEFR Level = C 1 คะแนน 
 4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่ยังไม่หมดอายุ

2.  คุณสมบัติอื่น

 1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – ได้รับอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาหรือจากสถาบันต่างประเทศ
  – มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
  – มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
  – หากมีผลงานซึ่งแสดงถึงการก่อเกิดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  – ผู้สมัครที่มีประสบการณ์หรือเกษียณอายุและมีคุณสมบัติข้างต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
 2. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
 3. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
  มหาวิทยาลัยกำหนด

3. อัตราเงินเดือน 

 1. วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
 2. วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหากเป็นพนักงานวิชาการในมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้รับการพิจารณาขั้นเงินเดือนตามที่เคยได้รับ

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น ได้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๘ % ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่
  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 3. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ (หากมี) จำนวน ๑ ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน ๑ ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
 7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครราย ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/อาจารย์อัตราจ้าง

6. การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา  ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

(๑) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖ (ตรงข้าม ททบ.๕ สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๙๘-๐๒๔๔-๕ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๒๔๘

(๒) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร. ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๔ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๘

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครไปที่ คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

7. การดำเนินการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ
ขั้นตอนที่ 2
 – เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอ(ผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย)ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา ๑๐ นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดีในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป

– ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

10.เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
 4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

13. ติดต่อสอบถาม

         ติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัย สามารถโทรถามได้ที่ 081-7920299 หรือ คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์ ฝ่ายรับสมัครงาน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โทรศัพท์ 075-476005 หรือ 075-476001 

Total Page Visits: 505
แสดงความคิดเห็น