Akkhraratchakumari Veterinary College

Akkhraratchakumari Veterinary College

WU English Academic Presentation Contest

การแข่งขัน WU English Academic Presentation Contest: One Health for One Healthy Community

หลักการและเหตุผล

       ทักษะความเป็นนานาชาติ หรือ Internationalize Skills มีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะหนึ่งในภาษาสากล (English as Lingua Franca) ที่นิยมใช้ติดต่อสื่อสารกันในสังคมโลกและนับเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเข้าถึงผู้คนบนโลกได้ นิสิต/ นักศึกษาสหสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพจึงควรจะฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งการเพื่มพูนทักษะภาษาอังกฤษนั้นควรจะกระทำทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการฟัง (listening skills) ทักษะด้านการพูด (speaking skills) ทักษะด้านการอ่าน (reading skills) และทักษะด้านการเขียน (writing skills) เพื่อที่จะนำพาไปสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง

        ปัจจุบันแนวคิด “One Health” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน มีเป้าหมายสำคัญคือการเสริมสร้างการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาของทุกหน่วยงานในทุกภาคส่วนและทุกระดับเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม แนวคิด “One Health” จึงเป็นแนวคิดที่จะช่วยให้นิสิต/นักศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกแขนงบูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาการและสื่อสารให้สังคมร่วมมือกันนำพาสิ่งมีชีวิตในโลกของเราให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม

        ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาสหสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศได้ฝึกฝน เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการและทักษะทางภาษาอังกฤษ คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จึงมีดำริให้จัดทำโครงการ English Academic Presentation Contest เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ/ สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย

“One Health for One Healthy Community”

วัตถุประสงค์

 1. จัดให้มี WU English Academic Presentation Contest: ในหัวข้อที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ “One Health” และใช้หัวข้อในการแข่งขันอภิปรายนี้ว่า “One Health for One Healthy Community”
 2. จัดเวทีเพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการด้านสุขภาพหนึ่งเดียวรวมถึงความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี้ยังเป็น
 3. เป็นเวทีการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะ/สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมหาวิทยาลัยต่างในประเทศไทย

ประเภทและระดับการแข่งขัน

        การแข่งขันการนำเสนอความรู้และทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาครั้งนี้ เป็นการแข่งขันประเภททีม (3 คน/ทีม) ทีมนิสิต/นักศึกษาสามารถคละคณะได้ ภายใต้หัวข้อ “One Health for One Healthy Community” โดยแต่ละคณะ/สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยต่างๆสามารถส่งตัวแทนได้ไม่จำกัด

One Health for One Healthy Community

รูปแบบและกำหนดการแข่งขัน

นับถอยหลัง

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
 1. รอบคัดเลือก
  a. ให้แต่ละทีมส่งใบสมัครพร้อมบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่เกิน 200 คำ ภายใต้หัวข้อ “One Health for One Healthy Community” ในรูปแบบ PDF โดยระบุไฟล์ชื่อตามรูปแบบ “ชื่อทีม-ชื่อสถานศึกษา” มายัง Email address : wu.onehealth@gmail.com  ภายในวันที่ 10 กันยายน 2565
  b. คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 10 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ผลการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันที่ 7 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://veterinary.wu.ac.th หรือ Facebook (https://www.facebook.com/vetwalailak)
 2. รอบชิงชนะเลิศ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม)
  a. รอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 8.30 – 12.00 น. ผ่าน โปรแกรม Zoom meeting 
  b. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะต้อง
        📙 นำเสนอความรู้และทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Microsoft Power Point โดยใช้เนื้อหาจากบทคัดย่อ ภายใต้หัวข้อ “One Health for One Healthy Community”
           📙 สำหรับลำดับในการนำเสนอของทีมที่ผ่านการคัดเลือก คณะกรรมการจะสุ่มลำดับการนำเสนอของแต่ละทีมและส่งลำดับของการนำเสนอให้ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกผ่านทางอีเมลล์ที่ลงทะเบียนไว้ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2565 แต่ละทีมจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนำเสนอตามลำดับที่ประกาศ
         📙 แต่ละทีมที่นำเสนอจะมีเวลา 10 นาทีในการนำเสนอ และ 5 นาทีในการตอบคำถามกรรมการ และเวลาในการแข่งขันจะแสดงให้ผู้เข้าแข่งขันทราบผ่านทาง virtual time backgrounds โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการปักหมุด (pin) วิดีโอการจับเวลาที่ผู้จัดโครงการกำหนดเพื่อให้เห็นเวลาในการแข่งขัน
 3. รางวัลการแข่งขัน
          🏆 รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท
          🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
          🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 2,000 บาท
          🏆 รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท
          🏆 ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน

One Health for One Healthy Community

ข้อมูลการสมัคร

  1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการเข้าแข่งขัน 📙 กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของคณะ/สำนักวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและมหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย
  2. ขั้นตอนการสมัครและตรวจสอบรายชื่อ 📙 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/AVCContest  หรือสแกน QR code ด้านล่างนี้

Girl in a jacket

หมายเหตุ 📙 ***** ผู้สมัครจะต้องแนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องในรูปแบบไฟล์ PDF เมื่อเข้า 10 ทีมสุดท้าย 📙 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทางเว็บไซต์ https://veterinary.wu.ac.th หรือ Facebook (https://www.facebook.com/vetwalailak) ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2565 หากตรวจไม่พบรายชื่อ ทางผู้จัดของสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

เงื่อนไขอื่นๆ

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ตกลงยินยอมให้ถ่ายคลิปวิดีโอเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยยินดีและอนุญาตให้มีการเผลแพร่และประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ และบทคัดย่อที่ส่งเข้าแข่งขัน
 2. บทคัดย่อและไฟล์การนำเสนอจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลและการกระทำผิดต่อพ.ร.บ คอมพิวเตอร์
 4. กรณีส่งเอกสารหรืออื่นๆไม่ตรงตามวัน/เวลาที่กำหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
 5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนรอบคัดเลือก

 1. ความรู้และทักษะทางวิชาการด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
 2. การจัดลำดับในการเขียนบทคัดย่อ
 3. ความถูกต้องทางด้านภาษาอังกฤษ (เช่น การเลือกใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์โครงสร้างประโยค เป็นต้น)

เกณฑ์ในการพิจารณาคะแนนรอบชิงชนะเลิศ

 1. การจัดการและการจัดลำดับในการนำเสนอ
  📙 การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเนื้อหาและความเหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ฟัง
  📙 การเรียงลำดับความสำคัญของหัวข้อในการนำเสนอ
  📙 ความเหมาะสมของจำนวนเอกสารอ้างอิง และแหล่งอ้างอิงถูกต้อง
 2. เนื้อหาการนำเสนอ
  📙 ความถูกต้องของเนื้อหา
  📙 ส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่นำเสนอ
  📙 ความสอดคล้องของเนื้อหาและศิลปะการนำเสนอ
 3. ศิลปะ/สื่อที่ใช้ในการนำเสนอ
  📙 มีความชัดเจน
  📙 ความคิดสร้างสรรค์
  📙 ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้
  📙 มีบุคลิกภาพและมีความมั่นใจขณะนำเสนอ
  📙 ความถูกต้องทางด้านภาษา การเลือกใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์โครงสร้างประโยค
  📙 การควบคุมเวลา สามารถนำเสนอภายในเวลาที่กำหนด
 4. ความลุ่มลึกในการตอบคำถาม
  📙 คำตอบถูกต้องและกระชับ
  📙 แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อที่เลือกมานำเสนอ

  หมายเหตุ *****รายละเอียดกติกาและการให้คะแนนตามเอกสาร Information Sheet and Scoring Criteria

One Health for One Healthy Community

กำหนดการ

วัน เดือน ปี รายละเอียด
วันที่ 10 กันยายน 2565 วันสุดท้ายของการรับสมัครและส่งบทคัดย่อ
วันที่ 14 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 21 กันยายน 2565 ส่งไฟล์นำเสนอ
วันที่ 24 กันยายน 2565 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

James Neely

Weightlifter

Emma Morton

Fitness Guru

Debby Scott

Core Trainer

Kevin Joy

Body Builder

One Health for One Healthy Community

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    • สำหรับภาษาไทยติดต่อ อาจารย์ สพญ.กิตติมา ลิ่วเฉลิมวงค์ อีเมลล์ kittima.le@wu.ac.th โทร 094-6265426
    • สำหรับภาษาอังกฤษติดต่อ อาจารย์ ทิพยา ปึงเจริญกุล อีเมลล์ tipaya.pe@mail.wu.ac.th โทร 062-4974924

Total Page Visits: 660

แสดงความคิดเห็น