Akkhraratchakumari Veterinary College
sg-popup-id-26917

About

โครงการ คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้

       โครงการ “คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้” เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพราะเชื่อว่า การศึกษาที่ดีคือพื้นฐานของคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยในปีนี้โครงการนำร่องมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล รวมจำนวนทั้งสิ้น 182 ทุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น 100 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วไปที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 82 ทุน สำหรับพนักงาน หรือ บุตรพนักงานที่ทำงานในสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ และตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

       นอกจากนี้ ทางโครงการจะมีการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนดีและมีประวัติการทำกิจกรรมที่โดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์  จำนวน 30 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และ สุราษฎร์ธานี มาเข้าร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health Design Thinking Camp) ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์

 • มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อส่งเสริมอนาคตทางการ ศึกษาให้กับนักเรียนในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป สอดรับกับนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบสถานที่ปฏิบัติการของบริษัทเชฟรอนฯ และเน้นย้ำ การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 • ตอบสนองเป้าหมาย UN SDGs ข้อ 4 ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ ครอบคลุม

จำนวนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไปที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 • 100 ทุนการศึกษา
 • ทุนละ 3,500 บาท

ข้อมูลการสมัคร

 • คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาลในพื้นที่ 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สุราษฎร์ธานี ยะลา พัทลุง และสตูล
  2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือเทียบเท่า (ไม่เกิน ปวช. 3)
  3. มีผลการเรียน (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.00 ( ผลการเรียนเฉลี่ย 2 เทอมล่าสุด)
  4. เป็นนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท หรือ ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อปี
  5. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน และได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
 • เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. สำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้สมัครและผู้ปกครอง
  3. ใบรายงานผลการศึกษาที่ออกโดยสถานศึกษา
  4. เอกสารรับรองความประพฤติที่ออกโดยสถานศึกษา
  5. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio)
  6. หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้สมัครทุนฯ
  7. แบบฟอร์มการวางแผนการใช้ทุนการศึกษา
คาลเท็กซ์สานฝันปันโอกาสเรียนรู้

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และ เอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่:       

 • สำหรับเยาวชนทั่วไป
  ใบสมัคร (สำหรับกรอกทาง google form)  https://bit.ly/CTLpubliconline  
 • ใบสมัคร (สำหรับดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกส่งทางไปรษณีย์) https://bit.ly/CTLpublic

ส่งใบสมัคร

ได้ทั้งทางออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ :  

น.ส.ศรินนา จำปากลาย
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารอายุรกรรมและศัลยกรรมม้าและโค
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทร 075-476004

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ศรินนา จำปากลาย
อีเมลล์ wu.onehealth@gmail.com
โทร 075-476004 (วันและเวลาราชการ)

ติดตามข่าวสาร

ได้ทาง: Page FB: Vet-WU https://www.facebook.com/vetwalailak

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร       3 ตุลาคม     2565
 • หมดเขตรับสมัคร  15 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผล       20 พฤศจิกายน 2565
 • พิธีมอบทุนการศึกษา และเข้าร่วม workshop ธันวาคม 2565 

meet our amazing team

The Faces Behind our Success

We Couldn’t Do It Without Them

Timothy Powell

Creative Director

Jennie Ryan

Art Director

Rod Mikey

SEO Specialist

Susan Poore

Digital Consultant

Lisa R. Boone

PPC Ninja

Kiara Foster

Head of Content

Edward Smith

Strategy Dreamer

Jennie Stone

Social Media

Nichole Reed

Senior Designer
Total Page Visits: 3799
แสดงความคิดเห็น