Akkhraratchakumari Veterinary College

Akkhraratchakumari Veterinary College

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา

รับสมัครนักวิทยศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์/อาจารย์อัตราจ้าง สังกัดวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการวิชาชีพ สังกัด วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

1.  คุณสมบัติทั่วไป

1. วุฒิปริญญาตรีสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ(วท.บ.)หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือเทียบเท่า
3. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. รายละเอียดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)

  1. 1. ปฏิบัติงานให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ในการดำเนินงานหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
 1. 2.ปฏิบัติงานสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) และงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   3. ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
   4. ปฏิบัติงานสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
   5. ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
   7. สนับสนุนการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
   6. ปฏิบัติงานสนับสนุนการติดต่อต่างประเทศ
   8. ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. อัตราเงินเดือน 

19,000 บาท

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น ได้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๘ % ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

5. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป
 2. สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่
  ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 3. สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ (หากมี) จำนวน ๑ ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน ๑ ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน ๑ ฉบับ
 7. ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน ๑ ฉบับ

ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครราย ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน/อาจารย์อัตราจ้าง

6. การสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา  ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

(๑) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น ๑๙ เลขที่ ๙๗๙/๔๔-๔๖ (ตรงข้าม ททบ.๕ สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๙๘-๐๒๔๔-๕ โทรสาร ๐-๒๒๙๘-๐๒๔๘

(๒) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร. ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๔ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๓๗๐๘

หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้ โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อม หลักฐานการสมัครไปที่ คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และการประกาศผลการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร โดยจะทำการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

8.เงื่อนไขอื่น ๆ

 1. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
 2. ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 3. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
 4. การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

9. ติดต่อสอบถาม

         ติดต่อสอบถาม หากมีข้อสงสัย สามารถโทรถามได้ที่ฝ่ายรับสมัครงาน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โทรศัพท์ 075-476005 หรือ 075-476001 

Total Page Visits: 355
แสดงความคิดเห็น