Green AVC

โครงการสีเขียววิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

โรงพยาบาลสัตว์เล็กวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี​

1. การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure: SI)
ภาพถ่ายอาคาร
ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน
ประเภท
ตารางเมตร
พื้นที่รวมทั้งหมดของหน่วยงาน 2,000
จำนวนพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ 2,000

จํานวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
ประเภท
จำนวน
คณบดี 1
ผู้อำนวยการ 1
อาจารย์ 6
นายสัตวแพทย์ 2
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1
นักวิทยาศาสตร์ 5
นักวิชาการ 1
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2
พนักงานธุรการ 1
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ 3
คนงาน 3
รวม 26

2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)

รายละเอียดอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ประเภท
จำนวน
เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 34
เครื่องคอมพิวเตอร์  26
เครื่องโทรสาร
เครื่อง Scanner 1
ตู้เย็นเบอร์ 5 1
ไมโครเวฟ
เครื่องถ่ายเอกสาร 2
เครื่องปริ้น 2

 รณรงค์ให้พนักงานปิดไฟ
ทุกดวงเมื่อไม่ใช้งาน ทั้งตอนพักเที่ยงและหลังเลิกงาน

 ถอดปลั๊กอุปกรณ์งใช้สำนักงานทุกชนิดภายหลังเลิกงาน หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว  ช่วยกันปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศจะทำให้สูญเสียพลังงานและลดการปล่อยมลพิษลงในอากาศ  ใช้แสงจากดวงอาทิตย์บ้าง ในบางครั้งเพื่อประหยัดพลังงาน

ปิดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์และพรินเตอร์ เมื่อเลิกใช้หรือทำงานเสร็จแล้ว  

 เปิดไฟเท่าที่จำเป็น 
การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงานน
-
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2561
-
โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก
วิทยาลัยสัตวแพทยฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์ เพื่ออนุรักษ์และลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงานของหน่วยงาน
-

3. การจัดการของเสียในหน่วยงาน (Waste)

นโยบายการลดใช้กระดาษและ พลาสติกในส่วนงาน
 ลดปริมาณถุงพลาสติกโดยการใช้ถุงผ้าแทน ลดการใช้กระดาษสิ้นเปลืองโดยการเปลี่ยนมาใช้ระบบจองรถของมหาวิทยาลัย รณรงค์ให้พนักงานรับจดหมายจากบัตรเครดิต ใบเสร็จหรือแคตาลอกต่างๆ ทาง Email แทนการใช้กระดาษ ลดการใช้กระดาษสิ้นเปลืองโดยการเปลี่ยนมาใช้การใช้ระบบ eoffice,

ใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วหรือขขวดพลาสติก

ใช้กระดาษ Reuse สองหน้า ในการสั่งพิมพ์เอกสาร
โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ ✅ มีการคัดแยกขยะ
1. ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ (ถังขยะสีเหลือง) เช่น ขวด แก้วพลาสติก เศษแก้ว กระป้องน้ำอัดลม กระป๋องนำผลไม้ ขวดแก้ว เศษกระดาษ กล่องเครื่องดื่ม ถุงพลาสติก ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีเหลือง เพื่อจะถูกนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่

2. ขยะประขยะเศษอาหาร / เปียก (ถังขยะสีเขียว) คือขยะย่อยสลายง่าย มีความชื้น มีกลิ่น และเน่าเสียได้ง่าย เช่น เศษเหลืออาหาร เปลือกผลไม้ คุณควรนำไปทิ้งนอกบ้านทุกวัน โดยทิ้งใส่ในถังขยะสีเขียวสำหรับขยะเปียก

3. ขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าในการนำไปรึไซเคิล (ถังขยะฟ้า) เช่นพลาสติกใส่อาหาร หลอด ซองขนม ซองลูกอม ชองบะหมี่ ทิชชุ กล่องอาหาร แก้วกระดาษเคลือบใสเครื่องดื่ม มาม่าคัพ ขยะประเภทนี้ให้แยกใส่ถังสีฟ้าเพื่อจะถูกนำไปฝังกลบรอการย่อยสลาย ลขยะ

4. การจัดการน้า (Water)

โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/ การลดการใช้น้ำในส่วนงาน
-
การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ
-
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มี ประสิทธิภาพจก
-

5. การสัญจร (Transportation)

จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งาน ภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

รถจักรยาน
จำนวน
รถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย
-
จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ
บุคลากร
1 คัน
ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน car sharing
ใช้รถไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย แทนการใช้รถส่วนตัวของบุคลากร

6. การศึกษาของส่วนงาน (Education)

รายวิชาทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
✅ รวม 3 วิชา

ลำดับ
รหัสรายวิชา
ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
1 GEN61-152E การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน 4(2-4-6)
2 VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม (1-0-2)
3 VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม 2(0-4-2)
แสดงความคิดเห็น