Akkhraratchakumari Veterinary College
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

ชื่อของวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

เป็นวิทยาลัยภายใต้สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นั้น เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช 2535 และมหาวิทยาลัยถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรก ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2541
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ก่อตั้งเมื่อปี 2560 เป็นหลักสูตรสัตวแพทย์ศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นหลักสูตร 6 ปี มีจำนวนหน่วยกิตในระบบไตรภาคเท่ากับ 307 หน่วยกิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตทำงานในประเทศ และดูแลผู้ประกอบการต่างประเทศ รวมทั้งการไปทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในประเทศแถบอาเซียน ที่สำคัญสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกด้านสาธารณสุข ถือเป็นกลไกในการยกระดับการศึกษาของสัตวแพทย์สู่สากล รวมทั้งวิทยาลัย มีโรงพยาบาลสัตว์ภายใต้สังกัดวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับความรู้จากคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้ลงมือเรียนรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง