Home > Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)

Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
         วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ชื่อของวิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากสร้อยพระนามของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จนถีงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้ว 2 รุ่น วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี เป็นโรงเรียนผลิตสัตวแพทย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของบัณฑิต ที่ผู้ใช้บัณฑิตสาขานี้ ได้ระบุไว้จากการประชุมรับทราบความต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย์ว่า ปัจจุบันบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ผลิตออกมาจากทุกๆที่ มีทักษะ ความรู้ ฝีมือ ในการทำงานวิชาชีพในระดับที่ใช้ได้แล้ว สิ่งที่ยังขาด คือ ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่เส้นพรมแดนจางลงทุกที โอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่ใช้ภาษาสากลได้คล่องแคล่วฉะฉาน จะไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่เพียงภายในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการงานระดับโลกนั้นรอผู้ที่มีความสามารถจะก้าวออกไปไขว่คว้าความสำเร็จระดับโลกมาไว้ในมือ ซึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างจำเป็น

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี 
เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา รวมเป็น 18 ภาคการศึกษา(ระบบไตรภาค) 

การเรียนการสอนภายในหลักสูตรแต่ละปี

ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี
ชั้นปีที่ 2-3 เรียนวิชาพื้นฐานทางคลินิคสัตวแพทย์ หรือ รายวิชา pre-clinic เช่น สรีรวิทยา กายวิภาค พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ปรสิตวิทยา
ชั้นปีที่ 4-5 เรียนวิชาทางคลินิคสัตวแพทย์ต่างๆ และลงปฏิบัติในคลินิค และโรงพยาบาลสัตว์ของวิทยาลัยฯ
ชั้นปีที่ 6 ฝึกงานตามสถานประกอบการ และ โรงพยาบาลสัตว์ ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 100,000 บาท
โดยยอดเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายเข้ามา จะถูกหักเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเดินทางดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ซึ่งจะเบิกใช้ปีต่อปี ในช่วงปลายปีการศึกษา หรือ จะงดเว้นการเดินทางในบางปี เพื่อยกยอดไปปีต่อไปเพื่อให้มียอดเงินรวมมากขึ้น กรณีเดินทางไปประเทศที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นได้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 1,800,000 บาท
วิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาจัดซื้อ IPAD
ในวงเงินเทียบเท่า รุ่นพื้นฐาน 1 เครื่อง นักศึกษาจะสามารถซื้อได้เลยเมื่อเข้าศึกษา
หรือ จะรอเก็บสิทธิไปใช้ในปีไหนก็ได้ ก่อนจบการศึกษา

ปี ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 3  
1 CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
CHM61-104E หลักเคมี
GEN61-001E ภาษาไทยพื้นฐาน
GEN61-002E ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GEN61-113E ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
GEN61-114E ภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ
GEN61-121E ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
GEN61-122E การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
GEN61-123E การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
XXXXX-xxx วิชาเลือกเสรี
1(0-3-2)
4(4-0-8)
2(2-0-4)*
2(2-0-4)*
4(2-4-6)**
4(4-0-8)***
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(x-x-x)
BIO61-105E ชีววิทยาทั่วไป
BIO601-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
GEN61-127E ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GEN61-141E ความเป็นไทยและพลเมืองโลก
GEN61-142E ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
PHY61-105E ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน
XXXXX-xxxx วิชาเลือกเสรี

4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

4(3-2-7)
4(3-2-7)

2(2-0-4)
2(x-x-x)

GEN61-124E ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
GEN61-129E ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร
GEN61-151E การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย
GEN61-152E การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
GEN61-161E นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
GEN61-171E เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
4(4-0-8)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
4(2-4-6)

4(2-4-6)
4(2-4-6)*  
  รวม 17 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต  
2 VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย์
VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1
VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2
VET61-211 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 1
VET61-221 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 1
VET61-222 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 2
1(1-0-2)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(0-4-2)
2(1-2-3)

6(3-6-9)
VET61-206 ชีวเคมีทั่วไปทางการสัตวแพทย์
VET61-212 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 2
VET61-223 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 3
VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์
XXXXX-xxxx วิชาเลือกเสรี
3(2-2-5)
2(0-4-2)
6(3-6-9)
5(5-0-10)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์
VET61-213 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 3
VET61-224 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 4
VET61-231 พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์
VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1
2(2-0-4)
4(2-4-6)
2(0-4-2)
6(3-6-9)
4(4-0-8)
2(0-4-2)
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 21 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต  
3 VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์
VET61-308 การจัดการและการดูแลสัตว์ทดลอง
VET61-314 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 4
VET61-325 เภสัชวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์
VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์
XXXXX-xxxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(0-8-4)
3(2-2-5)
4(4-0-8)

2(x-x-x)
VET61-315 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 5
VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์
VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์
VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์
2(0-4-2)
5(3-4-8)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
5(3-4-8)
VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1
VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก
VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2
6(4-4-10)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
5(3-4-8)
2(0-4-2)
  รวม  18 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต   รวม 18 หน่วยกิต  
4 VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2
VET61-443 เวชศาสตร์ม้า
VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง
VET61-454 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่
VET61-493 ระเบียบวิธีการวิจัยและชีวสถิติทางคลินิก
2(2-0-4)
4(2-4-6)
6(4-4-10)

3(1-4-4)
3(3-0-6)
VET61-445 วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์สัตว์
VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร
VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า
VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข
4(3-2-7)
5(3-4-8)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์
VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก
VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ำ
VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ
VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม
VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)

5(3-4-8)
4(2-4-6)
4(4-0-8)

1(1-0-2)

2(0-4-2)
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 18 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต  
5 VET61-537 คลินิกฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์                            4(0-12-6)
VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก            4(0-12-6)
VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางทางเวชศาสตร์ และศัลยศาสตร์ม้า                             2(0-6-3)
VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1                                           4(0-12-6)
VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2                                          4(0-12-6)
VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง                  4(0-12-6)
VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร                            4(0-12-6)
VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก                         4(0-12-6)
VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ำ                          2(0-6-3)
VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า                             4(0-12-6)
VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม                                                      6(0-18-9)
  รวม 42 หน่วยกิต
6 VET61-6xx วิชาเลือก ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพเลือก                    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
VET61-690 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์                                       1(0-2-1)
VET61-691 ประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์                                               6(0-18-9)
  รวม 43 หน่วยกิต

 

การศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน


วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สนับสนุนการเดินทางดูงาน ฝึกงาน ต่างประเทศ โดยจะมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา ในวงเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้ โดยมีการนำของคณาจารย์ พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศในทุกชั้นปี โดยประเทศที่ได้นำนักศึกษาไปแล้ว เช่น อินโด ไต้หวัน

แนวทางหลังจบการศึกษา
            ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบและสอบผ่านทุกวิชาจะสามารถจบหลักสูตร และได้ปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า นายสัตวแพทย์ (น.สพ. ) หรือ สัตวแพทย์หญิง (สพ.ญ. ) หรือในภาษาอังกฤษ จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า Doctor (Dr.) และ ใช้วุฒิตามหลังชื่อด้วย D.V.M. ที่ย่อมาจาก Doctor of Veterinary Medicine วิชาชีพสัตวแพทย์ในต่างประเทศ เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่นในสหรัฐอเมริกา มีอัตราส่วนของผู้สมัครและได้เรียนในวิชาชีพแพทย์ 1 คนใน 6 คนที่สมัครเข้ามา แต่ของสัตวแพทย์นั้น อัตราส่วนคือ 1 ต่อ 10 ทำให้เงินเดือนของการทำงานเป็นสัตวแพทย์นั้นจะค่อนข้างสูง เช็คจากเว็บไซต์ payscale.com แสดงค่าเฉลี่ยเงินเดือนสัตวแพทย์ ประมาณ70,000 US Dollar ต่อปี คิดเป็นรายเดือน และ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท ต่อ 1 Dollar เท่ากับเงินเดือนต่อเดือน ประมาณ 180,000 บาทต่อเดือน โดยแนวทางการประกอบอาชีพได้มีดังนี้
  • สัตวแพทย์รักษาสัตว์  เช่น ฉีดยา ผ่าตัด ในคลินิกรักษาสัตว์หรือโรงพยาบาลสัตว์ สัตวแพทย์เฉพาะทาง เช่น หมอตา หมอผ่าตัดกระดูก หมอแมว หมอสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ หมอโรคผิวหนัง ฯลฯ ซึ่ง ตลาดต้องการอย่างมาก/span>
  • สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์  สัตวแพทย์รักษาปศุสัตว์ เป็นสัตวแพทย์ประจำฟาร์ม ไก่ หมู วัว ช้าง ฟาร์มสัตว์น้ำ
  • สัตวแพทย์ฝ่ายวิชาการ  
  • ทำงานในหน่วยงานราชการ  เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมการสัตว์ทหารบก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • อาจารย์  ในมหาวิทยาลัย ของสัตวแพทย์ และทางด้านเกษตรศาสตร์ หรือส่วนราชการท้องถิ่น และเทศบาล
  • เอกชน  เช่น สัตวแพทย์สัตว์เล็ก ใน รพ.สัตว์ หรือ คลินิกสัตว์เลี้ยง , ฝ่ายวิชาการ เกี่ยวกับยาสัตว์ อาหารสัตว์ วัคซีน อุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ,เปิดห้องปฏิบัติการรับวินิจฉัยโรคสัตว์ ในด้านนานาชาติ ทั้งหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือ เป็น NGO ที่ทำงานข้ามประเทศ
  • ทำงานในต่างประเทศ
  • ทำงานในประเทศอาเซียน
สมัครเรียน ไขทุกคำถามกับพี่แนน


ติดต่อเรา

                                                           

Vet-WU                     075-673921                  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
                             075-673920                               ม.วลัยลักษณ์

Facebook Comments