Akkhraratchakumari Veterinary College

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

  Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ชื่อของวิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากสร้อยพระนามของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จนถีงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯเปิดรับนักศึกษาเข้ามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี เป็นโรงเรียนผลิตสัตวแพทย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของบัณฑิต ที่ผู้ใช้บัณฑิตสาขานี้ ได้ระบุไว้จากการประชุมรับทราบความต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย์ว่า ปัจจุบันบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ผลิตออกมาจากทุกๆที่ มีทักษะ ความรู้ ฝีมือ ในการทำงานวิชาชีพในระดับที่ใช้ได้แล้ว สิ่งที่ยังขาด คือ ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่เส้นพรมแดนจางลงทุกที โอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่ใช้ภาษาสากลได้คล่องแคล่วฉะฉาน จะไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่เพียงภายในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการงานระดับโลกนั้นรอผู้ที่มีความสามารถจะก้าวออกไปไขว่คว้าความสำเร็จระดับโลกมาไว้ในมือ ซึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างจำเป็น

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญาและสาขา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา
รวมเป็น 18 ภาคการศึกษา(ระบบไตรภาค)

 เด็กสัตวแพทย์เรียนอะไรบ้าง

international
Walailak

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 100,400 บาท ศึกษาทั้งสิ้น 3 ภาคการศึกษา 6 ชั้นปี
โดยยอดเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายเข้ามา จะถูกหักเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเดินทางดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ซึ่งจะเบิกใช้ปีต่อปี ในช่วงปลายปีการศึกษา หรือ จะงดเว้นการเดินทางในบางปี เพื่อยกยอดไปปีต่อไปเพื่อให้มียอดเงินรวมมากขึ้น กรณีเดินทางไปประเทศที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นได้

วิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาจัดซื้อ IPAD ในวงเงินเทียบเท่า รุ่นพื้นฐาน 1 เครื่อง นักศึกษาจะสามารถซื้อได้เลยเมื่อเข้าศึกษา หรือ จะรอเก็บสิทธิไปใช้ในปีไหนก็ได้ ก่อนจบการศึกษา

การศึกษาดูงาน
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้
โดยมีการนำของคณาจารย์ พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศในทุกชั้นปี โดยประเทศที่ได้นำนักศึกษาไปแล้ว เช่น อินโด ไต้หวัน

การศึกษาดูงาน
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
สนับสนุนการเดินทางดูงาน ฝึกงาน ต่างประเทศ โดยจะมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา
ในวงเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้
โดยมีการนำของคณาจารย์ พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศในทุกชั้นปี โดยประเทศที่ได้นำนักศึกษาไปแล้ว เช่น อินโด ไต้หวัน

แนวทางหลังจบการศึกษา

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบและสอบผ่านทุกวิชาจะสามารถจบหลักสูตร และได้ปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า นายสัตวแพทย์ (น.สพ. ) หรือ สัตวแพทย์หญิง (สพ.ญ. ) หรือในภาษาอังกฤษ จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า Doctor (Dr.) และ ใช้วุฒิตามหลังชื่อด้วย D.V.M. ที่ย่อมาจาก Doctor of Veterinary Medicine วิชาชีพสัตวแพทย์ในต่างประเทศ เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่นในสหรัฐอเมริกา มีอัตราส่วนของผู้สมัครและได้เรียนในวิชาชีพแพทย์ 1 คนใน 6 คนที่สมัครเข้ามา แต่ของสัตวแพทย์นั้น อัตราส่วนคือ 1 ต่อ 10 ทำให้เงินเดือนของการทำงานเป็นสัตวแพทย์นั้นจะค่อนข้างสูง เช็คจากเว็บไซต์ payscale.com แสดงค่าเฉลี่ยเงินเดือนสัตวแพทย์ ประมาณ70,000 US Dollar ต่อปี คิดเป็นรายเดือน และ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท ต่อ 1 Dollar เท่ากับเงินเดือนต่อเดือน ประมาณ 180,000 บาทต่อเดือน โดยแนวทางการประกอบอาชีพได้มีดังนี้

แผ่นพับหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

Location

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

Contact Us

โทรศัพท์ :
075-476002 , 075476011
Email : vet@mail.wu.ac.th

Our Hours

จันทร์-ศุกร์ 08:30 – 16:30