Menu สำหรับนักศึกษาใหม่

10 เหตุผลทำไมต้องสัตวแพทย์มวล.

สมัครเรียน&เกณฑ์รับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร

สิทธิพิเศษนักศึกษาใหม่

ประกาศผล Tcas

เด็กสัตวแพทย์น่ารัก

การเรียนการสอน

สิ่งอำนวยความสะดวก

            วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ชื่อของวิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากสร้อยพระนามของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จนถีงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้ว 2 รุ่น วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี เป็นโรงเรียนผลิตสัตวแพทย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของบัณฑิต ที่ผู้ใช้บัณฑิตสาขานี้ ได้ระบุไว้จากการประชุมรับทราบความต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย์ว่า ปัจจุบันบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ผลิตออกมาจากทุกๆที่ มีทักษะ ความรู้ ฝีมือ ในการทำงานวิชาชีพในระดับที่ใช้ได้แล้ว สิ่งที่ยังขาด คือ ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่เส้นพรมแดนจางลงทุกที โอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่ใช้ภาษาสากลได้คล่องแคล่วฉะฉาน จะไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่เพียงภายในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการงานระดับโลกนั้นรอผู้ที่มีความสามารถจะก้าวออกไปไขว่คว้าความสำเร็จระดับโลกมาไว้ในมือ ซึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างจำเป็น
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา รวมเป็น 18 ภาคการศึกษา(ระบบไตรภาค)
 เด็กสัตวแพทย์เรียนอะไรบ้าง

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารมาตราฐานประกอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

แผนการเรียน

         วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ชื่อของวิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากสร้อยพระนามของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จนถีงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯเปิดรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาแล้ว 2 รุ่น วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี เป็นโรงเรียนผลิตสัตวแพทย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของบัณฑิต ที่ผู้ใช้บัณฑิตสาขานี้ ได้ระบุไว้จากการประชุมรับทราบความต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย์ว่า ปัจจุบันบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ผลิตออกมาจากทุกๆที่ มีทักษะ ความรู้ ฝีมือ ในการทำงานวิชาชีพในระดับที่ใช้ได้แล้ว สิ่งที่ยังขาด คือ ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่เส้นพรมแดนจางลงทุกที โอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่ใช้ภาษาสากลได้คล่องแคล่วฉะฉาน จะไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่เพียงภายในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการงานระดับโลกนั้นรอผู้ที่มีความสามารถจะก้าวออกไปไขว่คว้าความสำเร็จระดับโลกมาไว้ในมือ ซึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างจำเป็น

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.

ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี 
เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา รวมเป็น 18 ภาคการศึกษา(ระบบไตรภาค) 

การเรียนการสอนภายในหลักสูตรแต่ละปี

ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เช่น ชีววิทยา ชีวเคมี
ชั้นปีที่ 2-3 เรียนวิชาพื้นฐานทางคลินิคสัตวแพทย์ หรือ รายวิชา pre-clinic เช่น สรีรวิทยา กายวิภาค พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ปรสิตวิทยา
ชั้นปีที่ 4-5 เรียนวิชาทางคลินิคสัตวแพทย์ต่างๆ และลงปฏิบัติในคลินิค และโรงพยาบาลสัตว์ของวิทยาลัยฯ
ชั้นปีที่ 6 ฝึกงานตามสถานประกอบการ และ โรงพยาบาลสัตว์ ที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 100,000 บาท
โดยยอดเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายเข้ามา จะถูกหักเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเดินทางดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ซึ่งจะเบิกใช้ปีต่อปี ในช่วงปลายปีการศึกษา หรือ จะงดเว้นการเดินทางในบางปี เพื่อยกยอดไปปีต่อไปเพื่อให้มียอดเงินรวมมากขึ้น กรณีเดินทางไปประเทศที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นได้

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 1,800,000 บาท
วิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาจัดซื้อ IPAD
ในวงเงินเทียบเท่า รุ่นพื้นฐาน 1 เครื่อง นักศึกษาจะสามารถซื้อได้เลยเมื่อเข้าศึกษา
หรือ จะรอเก็บสิทธิไปใช้ในปีไหนก็ได้ ก่อนจบการศึกษา

ปี ภาคการศึกษาที่ 1   ภาคการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 3  
1 CHM61-103E ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
CHM61-104E หลักเคมี
GEN61-001E ภาษาไทยพื้นฐาน
GEN61-002E ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
GEN61-113E ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย
GEN61-114E ภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ
GEN61-121E ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
GEN61-122E การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
GEN61-123E การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
XXXXX-xxx วิชาเลือกเสรี
1(0-3-2)
4(4-0-8)
2(2-0-4)*
2(2-0-4)*
4(2-4-6)**
4(4-0-8)***
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(x-x-x)
BIO61-105E ชีววิทยาทั่วไป
BIO601-106E ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
GEN61-127E ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
GEN61-141E ความเป็นไทยและพลเมืองโลก
GEN61-142E ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์
PHY61-105E ฟิสิกส์ทางการแพทย์พื้นฐาน
XXXXX-xxxx วิชาเลือกเสรี

4(4-0-8)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

4(3-2-7)
4(3-2-7)

2(2-0-4)
2(x-x-x)

GEN61-124E ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ
GEN61-129E ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร
GEN61-151E การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย
GEN61-152E การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
GEN61-161E นวัตกรรมและผู้ประกอบการ
GEN61-171E เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
4(4-0-8)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
4(2-4-6)

4(2-4-6)
4(2-4-6)*  
  รวม 17 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต  
2 VET61-201 วิชาชีพสัตวแพทย์
VET61-202 ระบบการผลิตสัตว์ 1
VET61-203 ระบบการผลิตสัตว์ 2
VET61-211 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 1
VET61-221 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 1
VET61-222 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 2
1(1-0-2)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
2(0-4-2)
2(1-2-3)

6(3-6-9)
VET61-206 ชีวเคมีทั่วไปทางการสัตวแพทย์
VET61-212 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 2
VET61-223 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 3
VET61-232 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-233 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการสัตวแพทย์
XXXXX-xxxx วิชาเลือกเสรี
3(2-2-5)
2(0-4-2)
6(3-6-9)
5(5-0-10)
3(3-0-6)
2(x-x-x)
VET61-204 พันธุศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
VET61-205 โภชนศาสตร์สัตว์
VET61-213 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 3
VET61-224 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 4
VET61-231 พยาธิวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์
VET61-291 บูรณาการองค์ความรู้ 1
2(2-0-4)
4(2-4-6)
2(0-4-2)
6(3-6-9)
4(4-0-8)
2(0-4-2)
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 21 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต  
3 VET61-307 ชีวเคมีคลินิกทางการสัตวแพทย์
VET61-308 การจัดการและการดูแลสัตว์ทดลอง
VET61-314 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 4
VET61-325 เภสัชวิทยาทั่วไปทางการสัตวแพทย์
VET61-334 พยาธิวิทยาตามระบบทางการสัตวแพทย์
XXXXX-xxxx วิชาเลือกเสรี
3(3-0-6)
2(2-0-4)
4(0-8-4)
3(2-2-5)
4(4-0-8)

2(x-x-x)
VET61-315 ทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 5
VET61-326 เภสัชวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์
VET61-327 พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-335 พยาธิวิทยาคลินิกทางการสัตวแพทย์
VET61-336 ปรสิตวิทยาทางการสัตวแพทย์
2(0-4-2)
5(3-4-8)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
5(3-4-8)
VET61-341 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1
VET61-351 วิสัญญีวิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-352 ทัศนวินิจฉัยทางการสัตวแพทย์
VET61-353 ศัลยศาสตร์และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก
VET61-392 บูรณาการองค์ความรู้ 2
6(4-4-10)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
5(3-4-8)
2(0-4-2)
  รวม  18 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต   รวม 18 หน่วยกิต  
4 VET61-442 เวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2
VET61-443 เวชศาสตร์ม้า
VET61-444 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง
VET61-454 ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่
VET61-493 ระเบียบวิธีการวิจัยและชีวสถิติทางคลินิก
2(2-0-4)
4(2-4-6)
6(4-4-10)

3(1-4-4)
3(3-0-6)
VET61-445 วิทยาการสืบพันธุ์และสูติศาสตร์สัตว์
VET61-446 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร
VET61-447 เวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า
VET61-461 ระบาดวิทยาทางการสัตวแพทย์
VET61-462 โรคจากสัตว์สู่คนและการสาธารณสุข
4(3-2-7)
5(3-4-8)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
VET61-409 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์
VET61-448 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก
VET61-449 เวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ำ
VET61-463 ความปลอดภัยทางอาหารและการตรวจสอบ
VET61-464 อนามัยและความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม
VET61-465 ปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
1(1-0-2)

5(3-4-8)
4(2-4-6)
4(4-0-8)

1(1-0-2)

2(0-4-2)
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 18 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต  
5 VET61-537 คลินิกฏิบัติทางเวชศาสตร์วินิจฉัยทางการสัตวแพทย์                            4(0-12-6)
VET61-555 คลินิกปฏิบัติทางทัศนวินิจฉัย ศัลยศาสตร์ และออร์โทพีดิกส์สัตว์เล็ก            4(0-12-6)
VET61-556 คลินิกปฏิบัติทางทางเวชศาสตร์ และศัลยศาสตร์ม้า                             2(0-6-3)
VET61-571 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 1                                           4(0-12-6)
VET61-572 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์เล็ก 2                                          4(0-12-6)
VET61-573 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง                  4(0-12-6)
VET61-574 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสุกร                            4(0-12-6)
VET61-575 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์ปีก                         4(0-12-6)
VET61-576 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์การผลิตและสุขภาพสัตว์น้ำ                          2(0-6-3)
VET61-577 คลินิกปฏิบัติทางเวชศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า                             4(0-12-6)
VET61-594 โครงงานวิจัยและนวัตกรรม                                                      6(0-18-9)
  รวม 42 หน่วยกิต
6 VET61-6xx วิชาเลือก ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพเลือก                    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
VET61-690 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์                                       1(0-2-1)
VET61-691 ประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์                                               6(0-18-9)
  รวม 43 หน่วยกิต

 

การศึกษาดูงานการศึกษาดูงาน


วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สนับสนุนการเดินทางดูงาน ฝึกงาน ต่างประเทศ โดยจะมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา ในวงเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้ โดยมีการนำของคณาจารย์ พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศในทุกชั้นปี โดยประเทศที่ได้นำนักศึกษาไปแล้ว เช่น อินโด ไต้หวัน

แนวทางหลังจบการศึกษา
            ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบและสอบผ่านทุกวิชาจะสามารถจบหลักสูตร และได้ปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า นายสัตวแพทย์ (น.สพ. ) หรือ สัตวแพทย์หญิง (สพ.ญ. ) หรือในภาษาอังกฤษ จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า Doctor (Dr.) และ ใช้วุฒิตามหลังชื่อด้วย D.V.M. ที่ย่อมาจาก Doctor of Veterinary Medicine วิชาชีพสัตวแพทย์ในต่างประเทศ เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่นในสหรัฐอเมริกา มีอัตราส่วนของผู้สมัครและได้เรียนในวิชาชีพแพทย์ 1 คนใน 6 คนที่สมัครเข้ามา แต่ของสัตวแพทย์นั้น อัตราส่วนคือ 1 ต่อ 10 ทำให้เงินเดือนของการทำงานเป็นสัตวแพทย์นั้นจะค่อนข้างสูง เช็คจากเว็บไซต์ payscale.com แสดงค่าเฉลี่ยเงินเดือนสัตวแพทย์ ประมาณ70,000 US Dollar ต่อปี คิดเป็นรายเดือน และ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท ต่อ 1 Dollar เท่ากับเงินเดือนต่อเดือน ประมาณ 180,000 บาทต่อเดือน โดยแนวทางการประกอบอาชีพได้มีดังนี้
สมัครเรียน ไขทุกคำถามกับพี่แนน


ติดต่อเรา

                                                           

Vet-WU                     075-673921                  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
                             075-673920                               ม.วลัยลักษณ์

 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921