Menu สำหรับนักศึกษาใหม่
            วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เปิดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ชื่อของวิทยาลัยได้รับพระราชทานมาจากสร้อยพระนามของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จนถีงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลัยฯเปิดรับนักศึกษาเข้ามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครรราชกุมารี เป็นโรงเรียนผลิตสัตวแพทย์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นเฉพาะตัวของบัณฑิต ที่ผู้ใช้บัณฑิตสาขานี้ ได้ระบุไว้จากการประชุมรับทราบความต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย์ว่า ปัจจุบันบัณฑิตสัตวแพทย์ที่ผลิตออกมาจากทุกๆที่ มีทักษะ ความรู้ ฝีมือ ในการทำงานวิชาชีพในระดับที่ใช้ได้แล้ว สิ่งที่ยังขาด คือ ความสามารถทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ในยุคสมัยที่เส้นพรมแดนจางลงทุกที โอกาสในการทำงานของบัณฑิตที่ใช้ภาษาสากลได้คล่องแคล่วฉะฉาน จะไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่เพียงภายในประเทศไทย ความก้าวหน้าทางการงานระดับโลกนั้นรอผู้ที่มีความสามารถจะก้าวออกไปไขว่คว้าความสำเร็จระดับโลกมาไว้ในมือ ซึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างจำเป็น
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)
ชื่อปริญญาและสาขา
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, สพ.บ.
Doctor of Veterinary Medicine, D.V.M.
ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
เรียนปีละ 3 ภาคการศึกษา รวมเป็น 18 ภาคการศึกษา(ระบบไตรภาค)
 เด็กสัตวแพทย์เรียนอะไรบ้าง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 100,400 บาท
ศึกษาทั้งสิ้น 3 ภาคการศึกษา 6 ชั้นปี

โดยยอดเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จ่ายเข้ามา จะถูกหักเก็บเอาไว้เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเดินทางดูงานต่างประเทศของนักศึกษา ซึ่งจะเบิกใช้ปีต่อปี ในช่วงปลายปีการศึกษา หรือ จะงดเว้นการเดินทางในบางปี เพื่อยกยอดไปปีต่อไปเพื่อให้มียอดเงินรวมมากขึ้น กรณีเดินทางไปประเทศที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นได้

วิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาจัดซื้อ IPAD ในวงเงินเทียบเท่า รุ่นพื้นฐาน 1 เครื่อง นักศึกษาจะสามารถซื้อได้เลยเมื่อเข้าศึกษา หรือ จะรอเก็บสิทธิไปใช้ในปีไหนก็ได้ ก่อนจบการศึกษา

การศึกษาดูงาน
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สนับสนุนการเดินทางดูงาน ฝึกงาน ต่างประเทศ โดยจะมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา ในวงเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้ โดยมีการนำของคณาจารย์ พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศในทุกชั้นปี โดยประเทศที่ได้นำนักศึกษาไปแล้ว เช่น อินโด ไต้หวัน

แนวทางหลังจบการศึกษา
            ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนครบและสอบผ่านทุกวิชาจะสามารถจบหลักสูตร และได้ปริญญา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (สพ.บ.) สามารถใช้คำนำหน้าชื่อว่า นายสัตวแพทย์ (น.สพ. ) หรือ สัตวแพทย์หญิง (สพ.ญ. ) หรือในภาษาอังกฤษ จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า Doctor (Dr.) และ ใช้วุฒิตามหลังชื่อด้วย D.V.M. ที่ย่อมาจาก Doctor of Veterinary Medicine วิชาชีพสัตวแพทย์ในต่างประเทศ เป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เช่นในสหรัฐอเมริกา มีอัตราส่วนของผู้สมัครและได้เรียนในวิชาชีพแพทย์ 1 คนใน 6 คนที่สมัครเข้ามา แต่ของสัตวแพทย์นั้น อัตราส่วนคือ 1 ต่อ 10 ทำให้เงินเดือนของการทำงานเป็นสัตวแพทย์นั้นจะค่อนข้างสูง เช็คจากเว็บไซต์ payscale.com แสดงค่าเฉลี่ยเงินเดือนสัตวแพทย์ ประมาณ70,000 US Dollar ต่อปี คิดเป็นรายเดือน และ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 30 บาท ต่อ 1 Dollar เท่ากับเงินเดือนต่อเดือน ประมาณ 180,000 บาทต่อเดือน โดยแนวทางการประกอบอาชีพได้มีดังนี้

แผ่นพับหลักสูตร