ศ.คลินิก ดร.น.สพ.สุวิชัย โรจนเสถียร
รักษาการแทนคณบดี
  0-7567-3939,0-7567-3920 
suvichai.ro@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การดูแลสุขภาพและผลผลิตโคนม, งานอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และสูติศาสตร์โคนม
 

  น.สพ.อิทธิเดช วิเชียรรัตน์
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
  0-7567-3931 
ittidet.wi@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การรักษา โรคสัตว์ สุนัข แมว สุกร โคชน แพะแกะ
 

    

รศ.สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา
รักษาการแทนรองคณบดี
  0-7567-3938 , 0-7567-3921 
sumalee.bo@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : การวิจัยโรคสัตว์สู่คน และโรคจากอาหารเป็นพิษ

   

รศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
รักษาการแทนหัวหน้าสถานวิจัย
  0-7567-3924 , 0-7567-3921 
tuempong@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : Veterinary education, Animal science, Biomedical science, Conservation, Environment, Infection

อาจารย์ น.สพ. รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
อาจารย์
  0-7567-3924 0-7567-3920
rattapan.pa@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  ผศ.ดร.งามจิตต์ จงกิจถาวร
อาจารย์
  0-7567-3938 0-7567-3920
ngamchit.ch@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Microbiology, Immunology
  ผศ.น.สพ. ดร.ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ
อาจารย์
  0-7567-3920
chaiwat.bo@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Animal Physiology, DTBVM
   

ผศ.น.สพ.ดร.ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
อาจารย์
  0-7567-3924 , 0-7567-3921 
thanis.d@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : Epidemiological application in Zoonotic Diseases Control ,Food Hygiene and Meat inspection

 

ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ
อาจารย์
  0-7567-3920
kitpipit_w@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : Conventional breeding

    อาจารย์ น.สพ.ดร.เดชธชัย เกตุพันธุ์
อาจารย์
  0-7567-3920
dvmku53@hotmail.com
ความเชี่ยวชาญ : พยาธิชีววิทยาของเซลล์ระดับโมเลกุล, วิศวกรรมเนื้อเยื่อ, การเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ, การพิมพ์เนื้อเยื่อแบบสามมิติ ,ระบบของไหลจุลภาคสำหรับคัดแยกและวิเคราะห์เซลล์เดี่ยว
 

อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ
อาจารย์
  0-7567-3938 , 0-7567-3920
thotsapol.th@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านโรคติดเชื้อในสัตว์ปีก ,การศึกษาระดับอณูชีววิทยาของเชื้อแบคทีเรีย ,การดื้อยาต้านจุลชีพ

    อาจารย์จินดาหรา เปรมปราโมทย์
อาจารย์
  0-7567-3924 , 0-7567-39200
jindarha.pr@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านจุลกายวิภาคศาสตร์ มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และสัตว์น้ำ
 

อาจารย์ น.สพ.ธนกมล มหาวัน
อาจารย์
  0-7567-3920 , 0-7567-3921 
tanakamol.ma@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Immunology , Bioinformatics , Systems Biology

    อาจารย์ น.สพ.วราทิตย์ เสมรัตน์
อาจารย์
  0-7567-3920 , 0-7567-3921 
warathit.se@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Molecular cell biology, Inflammatory biomarker, Aging science
 

อาจารย์ น.สพ.คริสโตเฟอร์ เจมส์ สต๊อต
อาจารย์
  0-7567-3920 , 0-7567-3921 
christopher.st@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Virology Bioinformatics Molecular microbiology

   

อาจารย์ สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ
อาจารย์
  0-7567-3920 
vet@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านระบาดวิทยา, statistical model

อาจารย์ สพ.ญ.คนัมพร มุ้งทอง
อาจารย์
  0-7567-3927  
kanumporn.mu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Ruminant medicine and surgery

 

อาจารย์ น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง
อาจารย์
  0-7567-3920
phirabhat.s@gmail.com
ความเชี่ยวชาญ : Zoonosis ,Veterinary Epidemiology ,Participatory Epidemiology ,Biostatistics , Biotechnology

อาจารย์ ดร.นารินทร์ สนธิกัณย์
อาจารย์
  0-7567-3920  
narin.so@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Parasitology ,Zoonosis ,Geometric morphometrics

   

อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ
อาจารย์
  0-7567-3926  
worakan.bo@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Animal Physiology, cardiovascular system, Small animal medicine

 

อาจารย์ น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี
อาจารย์
  0-7567-3920
vet@mail.wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านอายุรศาสตร์สัตว์สวนสัตว์และสัตว์ป่า ,การจัดการสัตว์ป่าในแลละนอกถิ่นอาศัย ,พันธุกรรม ,ระบบสืบพันธุ์สัตว์ใหญ่

   

อาจารย์ สพ.ญ.ดร. พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา
อาจารย์
  0-7567-3926  
punpichaya.fu@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Antibiotic Drugs in Animals ,Methicillin-resistant coagulase-positive staphylococci , Molecular cloning ,Protein precipitation ,Risk factor analysis

Matthew Colin Morrill
อาจารย์
  0-7567-3927  
matthew.mo@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Evolutionary Biology ,Genetics

 

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.ชมนาท ทองกิตติดิลก
อาจารย์
  0-7567-3926  
chommanart.th@wu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.น.สพ. กษิดิ์เดช ธีรนิตยาธาร
อาจารย์
  0-7567-3920 
vet@mail.wu.ac.th

   

อาจารย์ สพ.ญ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช
อาจารย์
  0-7567-3920 
naparat.st@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : Wildlife ecology and conservation

 

 อาจารย์ฤทัย นรินทร
อาจารย์
  0-7567-3924 , 0-7567-3921 
ruethai.nr@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านแบคทีเรียและเชื้อรา, งานด้านการผลิตไบโอแก๊สจากพืชพลังงานและของเสียจากอุตสาหกรรม

   

 อาจารย์ ดร. วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ
อาจารย์
  0-7567-3938 , 0-7567-3920 
watcharapong.mi@wu.ac.th
ความเชี่ยวชาญ : ด้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค, ปรสิต, การสื่อสารของแบคทีเรีย, ปัจจัยก่อโรคของแบคทีเรีย, สารสกัดจากสมุนไพร, การวิเคราะห์ด้านโปรติโอมิก และ เมทาบอโลมิก

 

 

 

 

 

 

 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921