บุคคลากรฝ่ายสนับสนุนนางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
phatcharaporn.ch@wu.ac.th

  นางสาว ยุวดี ขาวนวล
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
yuwadee.kh@wu.ac.th

นางสาว ฤทัย นรินทร
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
ruethai.nr@wu.ac.th

  นางสาว ศันสนียา ไทยเกิด
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3907 , 0-7567-3902 
sunsaneeya.th@wu.ac.th
  นางสาว สุทธิ์สิรี อินทองเอียด
นักวิทยาศาสตร์
  0-7567-3902 
sutsiree.in@wu.ac.th
 

  นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
  0-7567-3921,0-7567-3920 
jaruwan.la@wu.ac.th
 

  นางโอปอล์ นิลอาสน์
นักวิชาการ
  0-7567-3920 
opor.si@wu.ac.th
 

  นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  0-7567-3920
puangchompoo.ki@wu.ac.th
 

  นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์
พนักงานธุรการ
  0-7567-3921
tinatcha.wi@wu.ac.th
 
 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921