บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

  นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุทธิ์สิรี อินทองเอียด

นักวิทยาศาสตร์

0-7547-6039 Unixcape: 74764
sutsiree.in@wu.ac.th

นางสาวศันสนียา ไทยเกิด

นักวิทยาศาสตร์

0-7547-6040 Unixcape: 74761
sunsaneeya.th@wu.ac.th

นางสาวฤทัย นรินทร

นักวิทยาศาสตร์

0-7547-6041 Unixcape: 74762
ruethai.nr@wu.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ เชี่ยววิทย์

นักวิทยาศาสตร์

0-7567-3904 Unixcape: 74765
phatcharaporn.ch@wu.ac.th

นางสาวกัญญ์ปภัส บุญช่วย

นางสาวกัญญ์ปภัส บุญช่วย

นักวิทยาศาสตร์

0-7547-6016 Unixcape: 74870
kanpapat.bo@wu.ac.th

นางสาวนพรัตน์ ตันธนาทิพย์ชัย

นักวิทยาศาสตร์

0-7567-3904 Unixcape: 74871
noppharat.ta@wu.ac.th

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวจารุวรรณ ลักษณจันทร์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

0-7547-6011 Unixcape: 74748
jaruwan.la@wu.ac.th

นักวิชาการ

นางสาวสุรางคนา สุวรรณโชติ

นักวิชาการ

0-7547-6002 Unixcape: 74749
surangkhana.at@wu.ac.th

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวพวงชมพู กิ่งรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-7547-6001 Unixcape: 74750
puangchompoo.ki@wu.ac.th

นางสาวศรินนา จำปากลาย

นางสาวศรินนา จำปากลาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-7547-6004 Unixcape: 74746
jjarinna@wu.ac.th

นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-7547-6005 Unixcape: 74573
prungpan.pa@wu.ac.th

พนักงานธุรการ

นางสาวติณัฐชา วิบุลศิลป์

พนักงานธุรการ

0-7547-6003 Unixcape: 74753
tinatcha.wi@wu.ac.th