• 075-673921
  • Mon - Fri: 08:30 - 16:30

ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทุนวิจัยใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทุนวิจัยภายในประเทศ

ทุนวิจัย และอบรมระหว่างประเทศ

ทุนวิจัย และอบรมระหว่างประเทศ

 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921