Akkhraratchakumari Veterinary College

เวชศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Conservation medicine)

II เวชศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (Conservation medicine) ในกลุ่มนี้เราจะทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปฏิสัมพันธุ์ระหว่าง คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึง ความขัดแย้ง โรค มลพิษ และการจัดการ

ตัวอย่างงานวิจัยที่ตีพิมพ์ไปแล้ว

 

นักวิจัย
รศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน
น.สพ.รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์
น.สพ.ดร.มาโนชญ์ ยินดี
ศ.คลินิก ดร.น.สพ. สุวิชัย โรจนเสถี

แสดงความคิดเห็น