AVC News
Previous
Next
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านข่าวทั้งหมด>>
ข่าวกิจกรรม
อ่านข่าวทั้งหมด>>
ความภาคภูมิใจ
AVC วีดีโอ
ดู VDO ทั้งหมด>>
  5ส Green วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เล็งเห็นถึงความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร
 ติดต่อสอบถาม
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.
โทร.0-7567-3921