Akkhraratchakumari Veterinary College
  Menu 5ส วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

มาตรฐาน 5ส

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ได้กำหนดมาตรฐานกลางเพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส
ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้

  นโยบาย 5 ส

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและจิตใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และทั่วถึงตามมาตรฐานเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ทั้งนี้เพื่อใช้กิจกรรม 5ส ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกทั้งเป็นการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

 วัตถุประสงค์

1. สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
2. บุคลากรมีจิตสำนึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัยมากขึ้น
3. สร้างทีมงานที่ดีและทุกคนในทุกระดับมีส่วนร่วมการดำเนิน
กิจกรรม 4. พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
 มาตรฐาน 5ส Green

คู่มือมาตรฐาน 5ส