AVC News
Previous
Next
Activity news
  5ส Green วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิตและด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เล็งเห็นถึงความสำคัญ และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร

 Contact us
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)
Akkhraratchakumari Veterinary College
222 THAIBURI, THASALA DISTRICT NAKHONSITHAMMARAT 80160 THAILAND.
Tel.0-7567-3921