การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม เรียนปีละ 3 เทอม 6 ชั้นปี เมื่อเข้ามาแล้ว น้องสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ ipad ได้ 1 เครื่องและวิทยาลัยจะสบทบ 10% เพื่อดูงานต่างประเทศ จะมีการดูงานทุกปี
Veterinary teaching
Veterinary teaching

บรรยากาศการเรียนการสอน

การเรียนการสอน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  เรียนทั้งสิ้น 3 ภาคการศึกษา 6 ชั้นปีลงมือปฏิบัติจริง มีเครื่องมือที่ทันสมัย รองรับเพียงพอสำหรับนักศึกษาทุกคน

เรียน Lab comparative Anatomy

บรรยากาศ การเรียน Lab comparative Anatomy of reproductive system ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายวิชา Body structure & function IV

บรรยากาศการเรียนการสอนเกี่ยวกับกายวิภาคของสัตว์น้ำ ในรายวิชา Body structure & function IV กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักโครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์น้ำ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์สัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

การฝึกปฏิบัติการศัลยกรรมในสัตว์เล็ก

บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการศัลยกรรมในสัตว์เล็ก ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์ นายสัตวแพทย์ รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง รัชฎาพร บริพันธุ์ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ภาวินี กุลนานันท์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการลงมือปฏิบัติจริงรายบุคคล โดยให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือฝึกการผ่าตัด โดยใช้ร่างสุนัข ที่ได้มีการเก็บรักษาด้วยฟอร์มาลีนเพื่อไว้สำหรับการเรียนการสอน ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์สัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

เรียน Opthalamo logy โดยผู้อำนวยการ รพส.ท่องหล่อ

บรรยากาศการเรียนการสอนบรรยายและภาคปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง Opthalamo logy วิชาSmall animal medicine โดยสัตวแพทย์หญิง ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตาในสัตว์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย ในการเรียนครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณหมอเป็นอย่างสูง
Facebook Comments Box