Akkhraratchakumari Veterinary College

การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอม เรียนปีละ 3 เทอม 6 ชั้นปี เมื่อเข้ามาแล้ว น้องสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการซื้อ ipad ได้ 1 เครื่องและวิทยาลัยจะสบทบ 10% เพื่อดูงานต่างประเทศ จะมีการดูงานทุกปี
Veterinary teaching
Veterinary teaching

บรรยากาศการเรียนการสอน

การเรียนการสอน หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)   วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  เรียนทั้งสิ้น 3 ภาคการศึกษา 6 ชั้นปีลงมือปฏิบัติจริง มีเครื่องมือที่ทันสมัย รองรับเพียงพอสำหรับนักศึกษาทุกคน

เรียน Lab comparative Anatomy

บรรยากาศ การเรียน Lab comparative Anatomy of reproductive system ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียนรู้กายวิภาคของสัตว์น้ำ

บรรยากาศการเรียนการสอนเกี่ยวกับกายวิภาคของสัตว์น้ำ ในรายวิชา Body structure & function IV กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักโครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์น้ำ ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์สัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

การฝึกปฏิบัติการศัลยกรรมในสัตว์เล็ก

บรรยากาศการฝึกปฏิบัติการศัลยกรรมในสัตว์เล็ก ซึ่งนำทีมโดย อาจารย์ นายสัตวแพทย์ รัฐพันธ์ พัฒนรังสรรค์ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง รัชฎาพร บริพันธุ์ และอาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ภาวินี กุลนานันท์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการลงมือปฏิบัติจริงรายบุคคล โดยให้นักศึกษาทุกคนได้ลงมือฝึกการผ่าตัด โดยใช้ร่างสุนัข ที่ได้มีการเก็บรักษาด้วยฟอร์มาลีนเพื่อไว้สำหรับการเรียนการสอน ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์สัตว์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

เรียนทำหมันสุนัข

ในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษา นำทีมโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธ์ อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาไปยังฟาร์มม้าในตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติด้านหัตถการ รวมทั้งการจับบังคับภาคสนาม และเพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับม้าในช่วงเวลาปิดเทอม

เรียน Opthalamo logy โดยผู้อำนวยการ รพส.ท่องหล่อ

บรรยากาศการเรียนการสอนบรรยายและภาคปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง Opthalamo logy วิชาSmall animal medicine โดยสัตวแพทย์หญิง ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคตาในสัตว์ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมาย ในการเรียนครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คุณหมอเป็นอย่างสูง
เรียนรู้การฝึกควบคุมม้ากับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เรียนรู้การฝึกควบคุมม้า

ในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษา นำทีมโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง นภสร แพ่งประสิทธ์ อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดโครงการนำนักศึกษาไปยังฟาร์มม้าในตัวอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกปฏิบัติด้านหัตถการ รวมทั้งการจับบังคับภาคสนาม และเพื่อให้นักศึกษาสร้างความคุ้นเคยกับม้าในช่วงเวลาปิดเทอม

เรียนรู้ในฟาร์มไก่ไข่ smart farm

ผศ. ดร. น.สพ.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ นำนักศึกษาสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เรียนรู้ VET61-448 ในฟาร์มไก่ไข่ smart farm มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

เรียนรู้การเลี้ยงสุกร ณ smart farm

การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

เรียนรู้โครงสร้างอวัยวะต่างๆ ของสุนัขและแมว

นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบสืบพันธุ์สุนัขและแมว ทั้งเพศผู้และเพศเมีย จากการศึกษาอวัยวะสืบพันธุ์ดองของสุนัขและแมว และจากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการผ่าซากสุนัขและแมวดอง
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

เรียนรู้การทำงานของอวัยวะต่างๆ สัตว์ปีก

นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้ Anatomy of avain reproduction เกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก ทั้งเพศผู้และเพศเมีย จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการผ่าซากเป็ดและไก่ ทั้งชนิดซากสด และซากดอง

เรียนรู้การทำงานของอวัยวะระบบสืบพันธุ์ผ่านการผ่ามดลูกและอัณฑะวัว

นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้ Comparative Anatomy of Male & Female เกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด รูปร่าง ตำแหน่ง และการทำงานของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ผ่านการผ่ามดลูก และอัณฑะวัว ทั้งชนิดซากสดและซากดอง รวมไปถึงการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แก่ หมู, สุนัข, แมว, แพะ และวัว จากซากสดและซากดอง
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

เรียนรู้การใช้เครื่องวางยาสลบ

เรียนรู้การใช้เครื่องวางยาสลบ อย่างถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ นำทีมโดย รศ ดร น.สพ. สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง พรรณพิชญา ฟุ้งวิทยา อาจารย์ประจำ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความรู้ในเรื่องการใช้เครื่องวางยาสลบของอย่างละเอียด , การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการวางสลบ และ ได้เข้าถึงการกระบวนการทำงานของเครื่องวางยาสลบอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้กับการผ่าตัด แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เรียนรู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์

เรียนรู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์ รู้จักหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อ นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้วิธีการใช้กล้องจุลทรรศน์จากการลงมือปฏิบัติจริง และเรียนรู้เกี่ยวกับรายละเอียด ลักษณะโครงสร้าง การทำงาน รวมถึงหน้าที่ของเซลล์และเนื้อเยื่อของอวัยวะแต่ละส่วนในระบบสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียชนิดต่างๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยการศึกษาผ่านกล้องจุลทรรศน์
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

เรียนรู้การใช้ใช้เครื่อง ultrasound

อาจารย์ สพ.ญ.วรกาญจน์ บุญเหาะ นำนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่3 ได้ลองใช้เครื่อง ultrasound ใน Lab: Echocardiography​ วิชา VET61-352 Veterinary Diagnostic Imaging

Lab Isolation of Salmonella from egg,meat,milk

การเรียนการสอนสัตวแพทย์ ม.วลัยลักษณ์
Total Page Visits: 7379
แสดงความคิดเห็น