Akkhraratchakumari Veterinary College

สิทธิพิเศษนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักศึกษาจัดซื้อ IPAD ในวงเงินเทียบเท่า รุ่นพื้นฐาน 1 เครื่อง นักศึกษาจะสามารถซื้อได้เลยเมื่อเข้าศึกษา หรือ จะรอเก็บสิทธิไปใช้ในปีไหนก็ได้ ก่อนจบการศึกษา

การศึกษาดูงาน
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สนับสนุนการเดินทางดูงาน ฝึกงาน ต่างประเทศ โดยจะมีทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษา
ในวงเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษาจะสามารถเลือกประเทศ หรือสถานที่ดูงานได้
โดยมีการนำของคณาจารย์ พานักศึกษาไปดูงานต่างประเทศในทุกชั้นปี โดยประเทศที่ได้นำนักศึกษาไปแล้ว เช่น อินโด ไต้หวัน