Akkhraratchakumari Veterinary College

อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Parasites and Wildlife

Total Page Visits: 724
           วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. พรชัย พรพนมย์ (อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Parasites and Wildlife โดยวารสารอยู่ในฐานข้อมูล Q1 Scopus
อาจารย์สัตวแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสาร Parasites and Wildlife