Akkhraratchakumari Veterinary College

ขอแสดงความยินดี อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

Total Page Visits: 319
ขอแสดงความยินดี อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 5/2566 ที่ผ่านมา 🔴
👇 โดยมีอาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 2 ท่านคือ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
2. อาจารย์ ดร.สพ.ญ.ชลัชวรรณ แสนเสมอ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข
แสดงความคิดเห็น