Akkhraratchakumari Veterinary College

ขอแสดงยินดีกับ ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

Total Page Visits: 300

ขอแสดงยินดีกับ ผศ.ดร.วรางคณา กิจพิพิธ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีและคณะ ที่ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ในหัวข้อ “กลยุทธ์การคัดเลือกพันธุกรรมเพื่อลดความเครียดจากความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศสำหรับไก่กลุ่มโตช้า”

แสดงความคิดเห็น