Akkhraratchakumari Veterinary College

ขอแสดงยินดีกับ ดร.พรชัย พรพนม ได้รับทุน “พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”ขอแสดงยินดีกับ ดร.พรชัย พรพนม

Total Page Visits: 239

ขอแสดงยินดีกับ ดร.พรชัย พรพนม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีที่ได้รับทุน “พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2567

แสดงความคิดเห็น