Akkhraratchakumari Veterinary College

ประชุมความร่วมมือทางงานวิจัยและงานสอน ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.

ผศ.น.สพ.ดร.เติมพงศ์ วงศ์ตะวัน หัวหน้าสถานวิจัย วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางงานวิจัยและงานสอน ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตุทุ่งใหญ่ โดยมี ผศ.น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดี และคณาจารย์จาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ นอกจากนี้ได้ยังได้นำนักศึกษาสัตวแพทย์ ม วลัยลักษณ์ ไปเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตุทุ่งใหญ่ อีกด้วย
แสดงความคิดเห็น