ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

Total Page Visits: 608
           ขอแสดงความยินดีกัอาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย และคำสั่งแต่งตั้ง วันที่ 24 มิ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
แสดงความคิดเห็น