Akkhraratchakumari Veterinary College

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศศิ วิมล ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

Total Page Visits: 244

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศิ วิมล จีนแก้วเปี่ยม อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ในระดับ Fellow(FHEA) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจากประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศ สหราชอาณาจักร เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย์ โดยได้มีการฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและกำหนดวิทยฐานะของผู้ผ่านการประเมิน (DESCRIPTORS) ในหัวเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” ให้กับอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพในการสอนมากขึ้น และพัฒนาการสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจำ รวมถึงคณาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี อีกหลายท่าน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF พร้อมที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป

แสดงความคิดเห็น