Akkhraratchakumari Veterinary College
อาจารย์สัตวแพทย์ให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกร

อาจารย์สัตวแพทย์ให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกร

อาจารย์สัตวแพทย์ให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกร

อาจารย์สัตวแพทย์ให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกร

Total Page Visits: 160

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาจารย์สพ.ญ. รัชฎาพร บริพันธ์ุ อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการบริการวิชาการให้กับกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกร ในหัวข้อ”การตรวจคุณภาพน้ำเชื้อสุกรเบื้องต้นและเทคนิคการผสมเทียมสุกร” ทางวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอบคุณวิสาหกิจผู้เลี้ยงสุกร ที่ให้ความร่วมมือจากกลุ่มเป็นอย่างดี หวังว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

แสดงความคิดเห็น