Akkhraratchakumari Veterinary College

ขอแสดงความยินดีกับดร. น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

Total Page Visits: 283

ขอแสดงความยินดี อาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุม  🔴
👇 โดยมีอาจารย์วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 1 ท่านคือ
 ดร. น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

แสดงความคิดเห็น